Obrazová příloha k příběhu Privilegia Šatov

Erbovní list, aneb jak se stal Šatov městysem

„My Ladislav z Boží milosti uherský, český, dalmatský a chorvatský král, markrabě moravský, vévoda lucemburský a slezský, dáváme tímto listem všem na vědomí, že jsme byli požádání Jindřichem z Lichtenburku a Fettau a Burianem jeho synem, našimi milými věrnými, abychom jejich ves zvanou Šatov a její obyvatele obdařili milostmi, jmenovitě abychom z něj učinili městys, udělili mu erb a zelený vosk na pečetění a právo týdenního trhu, za to, že nám a svým pánům lehce a pilně slouží".

K této prosbě jsem byl pohnut kvůli službě, kterou nám – králi a markraběti moravskému – jmenovaní Jindřich a Burian mile a ve vší skromnosti poskytovali. K tomu jsme svolili, a tímto listem povolujeme, aby se výše uvedená obec Šatov od tohoto času už nenazývala vsí, neboť ji povyšujeme na městys a mocí tohoto listu ukládáme, aby řečené městečko Šatov se svými současnými i budoucími obyvateli užívalo tuto svobodu podle obvyklého práva a zvyklostí, tak jak je to obvyklé u jiných městeček v našem markrabství moravském, a že jim nyní a na věky dáváme jako znak červenou věž bez střechy na bílém poli a nad bránou rodný znak Jindřicha a Buriana jejich předepsaných pánů, to jest dvě zkřížené větve, které nesou erb.“

Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele